Malmö Operas Vänner

    
  

Årsrapport 2017-12-31

    
       

Resultaträkning

 

2017-12-31

not nr

2016-12-31

not nr

 
       

Intäkter

      
       

Medlemsavgift vän

 

75048,50

 

65250,00

  

Medlemsavgift partner

 

20000,00

 

20000,00

  

Medlemsavgift mecenat

 

7000,00

 

6000,00

  

Ränteintäkter

 

0,00

 

0,00

  

Kursavgifter

 

75750,00

 

35700,00

  

Sålda biljetter

 

106010,00

 

150829,00

3

 

Övriga intäkter

   

2000,00

  

Summa intäkter

 

283808,50

 

279779,00

  
       
       

Kostnader

      

Föreläsnings- mötes- arr. Kostnader

 

129400,00

1

63502,90

1

 

Sociala avgifter

 

0,00

 

7855,00

  

Omkostnader

 

9167,25

2

5230,00

2

 

Köpta biljetter till gemensam föreställningar

 

107005,00

 

145860,00

3

 

Summa kostnader

 

245572,25

 

222447,90

  
       

Utbetalda stipendier

 

24000,00

 

25000,00

  

Årets resultat

 

11236,25

 

32331,10

  

Summa kostnader och resultat

 

280808,50

 

279779,00

  
       

Balansräkning

      
       

Tillgångar

      

Bankgiro

 

192898,93

 

180714,18

  

Postgiro

 

0,00

 

948,00

  

Summa tillgångar

 

192898,93

 

181662,18

  
       

Skulder och eget kapital

      
       

Kortfristiga skulder

 

0,00

 

0,00

  

Eget kapital

 

181662,68

 

149331,08

  

Årets resultat

 

11236,25

 

32331,10

  

Summa skulder och eget kapital

 

192898,93

 

181662,18

  
       

Not nr

      

1 Avser kostnader i samband med gemensamma medlemsbesök,

      

föredrag bl. a. Stadsbiblioteket samt kostnader för styrelsemöten

      

och årsmöte

      
       

2 Avser i huvudsak kostnader för etiketter, datatillbehör och övrigt

      

kontorsmaterial

      
       

3 Från i år bruttoredovisas sålda och köpta biljetter

      
       
       
       

Ulf Hamneby