Historia

MALMÖ OPERAS VÄNNERS HISTORIA

Den 29 mars 2000 bildades  vän och stödföreningen MALMÖ MUSIKTEATERS VÄNNER  med stadgar enligt vilka föreningens syfte är att tillvarata publikens vid denna teaters  intresse samt att stödja teaterns verksamhet  och  främja dess utveckling.   År 2008 ändrades namnet till Malmö Operas Vänner.  Som interrimsstyrelse utsågs Allan Karlsson , ordförande,  Lennart Nanne, sekreterare,  Bengt Lindelöw , ekonomiansvarig,  Mie Jernbeck och Hans Gefors.

Inledningsvis fanns fler än 10 partners och nästan 300 medlemmar. I mitten på det första decenniet 2000 var föreningen som störst med cirka 350 medlemmar. Åren 2008-09 övertog Malmö Opera föreningens verksamhet vilket innebar en klar nedgång i aktiviteterna. 2010 beslutades att verksamheten åter skulle ske i föreningens hägn.  Idag består föreningen av cirka 400 medlemmar varav tyvärr enbart tre partners.

Aktiviteten är fortsatt mycket hög med många arrangemang  under operans säsong. Under senaste säsongen hade föreningen cirka 15 sammankomster på såväl operan som på andra lokaler där föredrag hålls om operans föreställningar.

Varje år delar föreningen ut stipendium till förtjänta medarbetare på Malmö Opera. Totalt har föreningen delat ut nästan en halv miljon kronor sedan starten. Stipendiet, som är på mellan 20 000 och 40 000 kronor per år, delas ut på Malmö Opera.

Det  senaste året har kurser i operakunskap anordnats. Kurserna har blivit mycket populära med ett 80-tal deltagare.